ALAPSZABÁLY


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1.) Az Ócsai Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény alapján önkormányzati elven alapuló, jogi személyként, közhasznú szervezetként, köztestületként működő, országos egyesület.

(2.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(3.) Az Egyesület a közhasznú tevékenysége során az 1998 évi CLVI törvény alapján a:
   - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
   - természetvédelem
   - környezeti védelem
   - kulturális örökség megóvása
   területén tevékenykedik.
(4.) Az Egyesület az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.

(5.) Az Egyesület neve: Ócsai Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület

(6.) Az Egyesület székhelye: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 43.

(7.) Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság

(8.) Az alapítás éve: 1999

(9.) Az Egyesület rendezvényei nyíltak, azokon bárki részt vehet.
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek az Egyesület által kiadott szórólapokon, valamint az Ócsai Hírmondóban meghirdetett nyilvános rendezvényen a tagokkal azonos feltételek és szabályok szerint.


II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület célja:
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet természeti és kulturális értékeinek megóvása, megismertetése, valamint ismeretterjesztő előadások tartása. Elősegítjük ezen értékek megismerésére irányuló turizmust és idegenforgalmat. Támogatnánk az ócsai önkormányzat idegenforgalmi koncepciójának kidolgozását.


III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az Egyesület tagja lehet:
Minden olyan személy, aki elfogadja a II. fejezetben kitűzött célokat, önként kéri felvételét és vállalja a kötelezettségek teljesítését. 14 éven aluli csak szülői beleegyezéssel vehető fel. Pártoló tagként jogi személy is felvehető.

2. A tag jogai:

  • Részt vehet az Egyesület munkájában, indítványt tehet a tevékenység fejlesztésére, tájékoztatást kérhet és jogainak sérelme esetén panaszt emelhet.
  • Részt vehet a vezető testületek munkájában
  • Részt vehet az Egyesület rendezvényein.

3. A tag kötelezettségei:
  • Támogatni az alapszabályban lefektetett célokat.
  • Részt venni a közgyűlésen.
  • Fizetni a tagsági díjat.

4. Az egyesületi tagság a felvételi kérelemnek az Egyesület vezetősége által történt elfogadásával jön létre. A kérelem elutasítása esetén az elutasított a közgyűléshez fordulhat, mely véglegesen dönt.

5. Az egyesületi tagság kilépéssel vagy kizárással, illetve megszüntetéssel szűnik meg. Kizárni azt lehet, aki magatartásával súlyosan sérti az Egyesület rendjét, zavarja tevékenységét vagy szándékosan kárt okoz az Egyesületnek. Meg kell szüntetni annak a tagságát, aki nem fizeti a tagdíjat, s azt felhívás ellenére sem pótolja.
A kizárásról és a megszüntetésről a vezetőség határoz. A határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, mely véglegesen dönt. Döntésig a tagságot a vezetőség felfüggesztheti.

6. Az Egyesület közhasznú tevékenység körében nyújtott szolgáltatásait az Egyesület tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.


IV. AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés.

1.1. A közgyűlést a vezetőség köteles évente legalább egy alkalommal, ezen felül minden olyan alkalommal összehívni, amikor az Egyesület működése érdekében szükséges. 30 napon belül soron kívül össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a tagok legalább 10 %-a az ok vagy cél megjelölésével, írásban kéri.

1.2. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel - 15 napon túl, de 30 napon belül - összehívott megismételt közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

1.3. A közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkosan szavaz a közgyűlés a személyi és fegyelmi ügyekben vagy ha a közgyűlés azt egyszerű szótöbbséggel elrendeli.

1.4. A közgyűlés nyilvános.
Időpontját úgy kell meghatározni, hogy a napirendet tartalmazó meghívót a tagok, pártoló tagok és az Ócsai Hírmondó az esemény előtt 30 nappal megkapja. Rendkívüli közgyűlés esetében az elrendelés alapjául szolgáló dokumentum egy példányát kell az érintetteknek az esemény előtt 8 nappal eljuttatni.

1.5. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a tárgyalt napirendet a hozzászólásokat, a döntéseket és a döntéseket támogatók és ellenzők számarányát.

1.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   A. Az alapszabály elfogadása, valamint módosítása.
   B. Az elnök, a vezetőség tagjainak megválasztása, valamint visszahívása.
   C. Az ellenőrző bizottság megválasztása, valamint visszahívása.
   D. A tagdíj megállapítása.
   E. Az éves költségvetés meghatározása és a vezetőség évi
       beszámolójának elfogadása.
   F. A felvételi kérelmek elutasítása, illetve a kizárás vagy megszűntetés
       miatt bejelentett fellebbezések elbírálása.
   G. Más egyesületekkel való egyesülés, illetve az Egyesület felosztásának
       kimondása.
   H. Döntés mindazon kérdésekben, amelyek a közgyűlés hatáskörében
       vannak.
   I. Az elnökség beszámolójának elfogadása és jóváhagyása.
   J. A közhasznúsági jelentés elfogadása és jóváhagyása.
   K A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása.
   L. Az éves költségvetés, az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés
       és az ellenőr jelentésének elfogadása és az Ócsai Hírmondóban
       történő nyilvánosságra hozása.

2. A közgyűlés négy évre elnököt és két tagú vezetőséget választ.
Két közgyűlés között a vezetőség irányítja az Egyesület tevékenységét.

2.1.Az egyesület közhasznú szervezeti jogállásának megszűnését követően két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tartozását nem egyenlítette ki.

2.2.A vezetőség ügyrendjét, munkatervét és tagjai között a funkciók elosztását maga választja meg.

2.3.A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   a./ A közgyűlés összehívása.
   b./ Tagfelvétel és kizárás, valamint megszüntetés.
   c./ A költségvetés elkészítése, jóváhagyásra a közgyűlés elé vitele.
   d./ Az Egyesület tevékenységének értékelése és beszámoló készítése
       a közgyűlés számára.
   e./ Az Egyesület napi tevékenységének koordinálása.
   f./ Döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés
       kizárólagos hatáskörébe.

2.4.Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
   - a számviteli beszámolót,
   - a költségvetési támogatás felhasználását,
   - a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
   - a cél szerinti juttatások kimutatását,
   - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól,
     a helyi önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
   - az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve
     összegét,
   - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

2.5.Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa a határozat alapján
   - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
   - bármilyen más előnyben részesül, illetőleg
   - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

2.6.A vezetőség ülését lehetőség szerint 3 havonként az elnök köteles összehívni, de szükség esetén rendkívüli ülést is összehívhat. A vezetőségi ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a napirendi pontokat, a vezetőség határozatait. A döntés nyílt szavazással történik, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőségi ülés nyilvános.

2.7.A vezetőség belső szabályzatot készített, mely a Ksztv. 7. § (3) bekezdésének a.) és c.) pontja alapján rendelkezik
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről.

3.Az elnök irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi a vezetőség döntéseinek megfelelően az Egyesület munkáját és ügyvitelét.

3.1.Az elnök felelős az Egyesület anyagi és pénzeszközeinek célszerű, szabályos felhasználásáért.

3.2.Az elnök képviseli az Egyesületet a hatóságok, társszervek és harmadik személyek előtt. E jogkörét csak a vezetőség jóváhagyásával ruházhatja át a vezetőség más tagjaira.

3.3.Kiadványozni és utalványozni a mindenkori elnök csak a mindenkori vezetőségi tagok egyikével közösen jogosult, azaz mindennemű művelethez és tranzakcióhoz (beleértve a bankszámla felett való rendelkezéseket is) két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

4.A vezetőség támogatja az elnök munkáját, irányítja az ügyviteli és anyagi tevékenységet, helyettesíti az elnököt tartós távolléte esetén.

5.A pénzügyi ellenőrző bizottság 3 tagját a közgyűlés választja három évre.

5.1.Vezetőségi tag vagy hozzátartozója nem választható a pénzügyi ellenőrző bizottsági tagnak.

5.2.A pénzügyi ellenőrző bizottság fő feladata az Egyesület alapszabályszerű működésének, gazdálkodásának és anyagi eszközei célszerű, takarékos felhasználásának ellenőrzése.

5.3.A pénzügyi ellenőrző bizottság tevékenységéről évente köteles a tagságnak beszámolni.

5.4.A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

5.5.A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

5.6.A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a)   a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b)   a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

5.7.Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

5.8.Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

6.A vezetőséget és a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjait súlyos fegyelemsértés vagy az alapszabályban kifejtettekkel ellentétes magatartás esetén a közgyűlés kétharmados többségi szavazattal a négy év lejárta előtt is visszahívhatja megbízásából.

7.Az Egyesület keretében a közgyűlés döntésének megfelelően szakosztályok működtethetők. A szakosztály vezetőjét (vezetőségét) a szakosztály-értekezlet választja meg a vezetőség jóváhagyásával. Véleményeltérés esetén a közgyűlés dönt. Működési rendjét a szakosztály maga határozza meg.


V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

(1.) Az Egyesület bevételeit a tagsági díjak, a támogatások, a rendezvények, vállalkozások és pályázatok bevételei képezik.

(2.) Támogatást a tagok, pártoló tagok, önkormányzatok, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, az államháztartás alrendszerei adhatnak. A támogatást az adományozó által meghatározott célra, rendezvények finanszírozására, e feltételrendszer javítására lehet felhasználni. A felhasználásról az Elnökség dönt.

(3.) Az adományokat a törvény szerint nyilvántartásba kell venni.

(4.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú céljai elérésére fordítja. Vállalkozási tevékenységét is - e célok érdekében - a közhasznú tevékenységet nem veszélyeztetve végzi.

(5.) Az anyagok, pénzeszközök utalványozására, az Egyesület nevében kötelezettség vállalására, szerződés megkötésére az elnök, illetve meghatalmazottja jogosult.

(6.) Az Egyesület a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásait az irányadó könyvvezetési szabályok alapján vezeti.

(7.) Az Egyesület feloszlása esetén a feloszlást kimondó közgyűlés dönt az Egyesület vagyonáról azon elv betartásával, hogy a vagyon csak a természetvédelem céljaira fordítható. Bíróság által történő feloszlás vagy megszűnés kimondása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó anyagokat, pénzeszközöket az esetleges jogutód szervezetnek kell átadni


VI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

1. Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Ptk. az 1989 évi II. tr. és annak végrehajtására kiadott rendeletek, az 1997 évi CLVI törvény előírásai az irányadók.

2. Jelen módosított alapszabályt az 2005. február 19-én megtartott rendkívüli közgyűlés elfogadta és hatályba helyezte.


Ócsa, 2005.február 19.                                                Török László
                                                                                       elnök