SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT  2005.


BEVEZETÉS

Az Ócsai Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület (továbbiakban Egyesület ) Szervezeti és Működési Szabályzata ( továbbiakban SZMSZ ) elsősorban az alapszabályban részletesen nem meghatározott szervezeti és működési kérdéseket szabályozza.

Mindenek előtt az Egyesület működésének, vezetésének, gazdálkodásának és ügyvitelének főbb szabályait tartalmazza.

Így az Egyesület:
   - működésére jellemző alapvető elveket és előírásokat,
   - irányítási rendszerét,
   - szervezeti felépítését,
   - általános működési rendelkezéseit,
   - belső ügyviteli szabályait,
   - vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét,
   - tagjainak jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ előírásait az Egyesület minden rendes tagjára, tisztségviselőjére és alkalmazottjára egyaránt kötelező érvényűek.


I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.Az EGYESÜLET főbb adatai:

  Neve: ÓCSAI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS IDEGENFORGALMI EGYESÜLET
  Székhelye: 2364 Ócsa , Falu Tamás u. 43.
  Posta címe: 2364 Ócsa , Falu Tamás u. 43.
  Telefon / Fax: 36-29-380-937
  Mobil telefon: 36-30-954-18-25
  e mail: ocsa@ocsainfo.hu
  web: www.ocsainfo.hu
  Alapító okirat kelte: 1999. február 6.
  Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60 077 / 1999
  Bírósági bejegyzés kelte: 1999 március 18.
  Bankszámla száma: 65500051-10500738-00000000
  Adóigazgatási azonosító
  száma:
18684003-1-13
  Törvényességi felügyeleti
  szerve:
Pest Megyei Ügyészség
  Az egyesület ídőtartama: határozatlan időre alakult
  
  Az egyesület vezető tisztségviselői:
      Egyesület elnöke: TÖRÖK LÁSZLÓ
      Elnökség tagjai: TRESÓ KÁROLY
BARIZS GÁBOR
  
      Az ellenörző bizottság
      elnöke:
KUTSERA GYÖRGY
      Az ellenörző bizottság
      tagjai:
KÉRI MIHÁLYNÉ
MARTON LÁSZLÓNÉ
  
  Az egyesület szervezete:
      Legfelsőbb szerv: Közgyülés
      Egyéb szervei: Elnökség
Ellenőrző Bizottság
  Az egyesület megjelenítése: Alapszabályban leírtak szerint2. Az Egyesület célja

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet természeti és kulturális értékeinek megóvása, megismertetése, valamint ismeretterjesztő előadások tartása. Elősegítjük ezen értékek megismerésére irányuló turizmust és idegenforgalmat. Támogatnánk az ócsai önkormányzat idegenforgalmi koncepciójának kidolgozását.

3. Az Egyesület jogállása

 3.1 Az Egyesület, mint jogi személy, saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Így tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

 3.2 Az Egyesület működése során szerződéses kapcsolatba kerülhet harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem tagjait, hanem az Egyesületet illetik meg, illetve terhelik.

 3.3 Az Egyesület szerződéseit önállóan, saját belátása és akarat-elhatározása szerint, szabadon köti, céljainak megvalósítása érdekében.

 3.4 Az Egyesület által kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje az Egyesület. Ez vonatkozik azokra a szerződésekre is amelyeket olyan tevékenységre, vagy szolgáltatásra kötött, mely a tagok személyes közreműködésére vagy munkájára épül.

 3.5 Az Egyesület az esetleges perbeli cselekményeket képviselője, vagy jogi meghatalmazottja útján végezheti.

 3.6 Az Egyesület önálló adó- munkajogi- és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik.

4.Képviselet, cégjegyzés

 4.1 Az Egyesület a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások az Egyesület javára, illetve terhére keletkeznek.

 4.2 A képviselet az Egyesület nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása, mely úgy történik, hogy az egyesület nevéhez az aláírásra jogosult személy {vagy személyek) a névaláírásukat csatolják.

 4.3 Az Egyesület törvényes képviseletét annak Elnöke látja el, aki önállóan jogosult az Egyesület jegyzésére, illetve annak nevében aláírásra.

 4.4 Az Elnök tartós távolléte, vagy akadályoztatása esetén ugyanilyen jogok illetik meg a megbízott elnökségi tag.

 4.5 Az aláírásra vonatkozó további, részletes szabályokat az SZMSZ VI. fejezetének 2-4. pontjai tartalmazzák.


II. AZ EGYESÜLET BELSŐ JOGVISZONYAI

1. Az Egyesület tagsága és pártoló tagsága

 1.1 Az Egyesület tagsági viszonyira vonatkozóan az Alapszabály részletesen rendelkezik. Ezen túlmenően az SzMSz további előírásokat nem tartalmaz.

 1.2 Az Egyesület tagjairól (a pártoló és tiszteletbeli tagokról is) nyilvántartást vezet.

2. A tagok jogai

 2.1 Minden tagot megillet az Egyesület vezetésében való részvétel, a küldöttgyűléseken a tanácskozási jog. Ebből a jogból senki nem zárható ki.

 2.2 Megilleti továbbá a tagokat az Egyesület könyveibe és egyéb irataiba való betekintés és ezekkel kapcsolatban a felvilágosítás kérésének a joga.

 2.3 Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve a megvizsgálás lehetőségére vonatkozik amit a tagok az Ellenőrző Bizottság útján gyakorolhatnak.

 2.4 Az Egyesület tagja jogait közvetlenül gyakorolhatja az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak (tisztségviselőinek) megválasztása során, továbbá az egyéb küldöttgyűlési határozatok meghozatalakor .

 2.5 Közvetlenül véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet z Egyesületet érintő bármely kérdésben. Indítványozhatja a Pest Megyei Főügyészségnél az Egyesület jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütköző határozatának a megsemmisítését.

 2.6 A tagok képviselői bármely tisztségre megválaszthatók. (Képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén.)

 2.7 Az Egyesület belső szabályzatai (szabályai) által meghatározott feltételek szerint, képviselője útján részt vehet a különböző bizottságok, csoportok munkájában.

 2.8 Használhatja az Egyesület eszközeit, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét.

 2.9 A 2.8 pontban rögzített jogok gyakorlásánál, azonos feltételek esetén, az alapító tagoknak elsőbbségük van.

3. A tagok kötelességei

 3.1 Az Alapszabály, valamint az Egyesület más szabályzataiban foglaltak mindenkori megtartása.

 3.2 A közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása.

 3.3 A tagsági díj rendszeres fizetése.

 3.4 Az Egyesület illetve egyéb, az Egyesület által használatra átengedett eszközök, tárgyak megóvása.

 3.5 A versenyekre, rendezvényekre, bemutatókra való lelkiismeretes felkészülés, azokon a legjobb tudás szerinti részvétel.

 3.6 Egymás iránt elkötelezett, segítőkész magatartás tanúsítása.

 3.7 Minden körülmények között az Egyesület megfelelő színvonalú képviselete.

4. Az Egyesület tagjainak felelőssége

 4.1 Az Egyesület tagjainak a felelőssége korlátolt, maga az Egyesület a hitelezők irányában teljes vagyonával, korlátlanul felel.

 4.2 A tag nem a hitelezőknek felel, hanem magának az Egyesületnek, a vállalt kötelezettségek teljesítéséért.

5. A vezető tisztségviselők felelőssége

 5.1 A vezető tisztséget betöltő személyek közgyülési felhatalmazás alapján látják el feladatukat.

 5.2 Kötelezettségeik megszegésével, valamint a nem kellő körültekintéssel hozott döntések következtében keletkezett (okozott) kárt kötelesek megtéríteni.

 5.3 Vezető tisztségviselőnek minősülnek a következő tisztségek:

    5.31 Elnök,
    5.32 Elnökségi tagok,
    5.33 Ellenőrző Bizottság vezetője,
    5.34 Ellenőrző Bizottság tagjai


III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

1. Általános irányítás

 1.1 Az Egyesület általános irányítását a küldöttgyűlés, operatív irányítását az
 Elnökség és az Elnök látja el.

2. Szervezeti felépítése

 2.1 Egyesületi közgyűlés,

 2.2 Elnökség,

 2.3 Elnök,

 2.4 Ellenőző Bizottság,

 2.5 Szakbízottságok

3. A közgyűlés

 3.1 A küldöttgyűlés az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve, melyet megillet a legfőbb felügyelet és utasítás joga. A küldöttgyűlés előkészítésére, összehívására, illetve lebonyolítására vonatkozóan az Alapszabály részletesen rendelkezik.

 3.2 Ugyancsak az Alapszabály tartalmazza részletesen a küldöttgyűlés hatáskörébe utalt kérdéseket.

4. Az Egyesület operatív irányítása

 4.1 Az Egyesület operatív irányítását, valamint a törvényes képviseletből adódó feladatokat az Elnökség, illetve a vezető tisztségviselők látják el. Vezető tisztségviselőnek csak természetes személyek választhatók.

 4.2 Az Elnökség irányítja az Egyesület munkáját, szervezi a küldöttgyűlés által megfogalmazott célkitűzések végrehajtását az Alapszabályban, az SzMSz -ben foglaltak, valamint saját elnökségi határozatai szerint.

 4.3 Az Elnökség, továbbá az Ellenőrző Bizottság tagjai munkájukért külön díjazásban csak közgyűlési határozat alapján részesülhetnek.

5. Az Elnökség működése

 5.1 Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, munkamódszerét és ügyrendjét, figyelembe véve az Alapszabály és jelen szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

 5.2 Az Elnökség szükség szerint, de háromhavonta legalább egyszer ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség kétharmada, továbbá az Ellenőrző Bizottság vezetője kéri, az ok és a cél megjelölésével.

 5.3 Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. (Állandó meghívott az Ellenőrző Bizottság vezetője,)

 5.4 Az Elnökség munkájának (üléseinek) szervezéséért az Elnök felelős.

 5.5 Az elnökségi üléseken tárgyalt kérdésekről, a hozott határozatokról jegyzőkönyv készül.

6. Az Elnökség feladata és hatásköre

 6.1 Az Elnökség irányítja az Egyesület tevékenységét az Alapszabályban, továbbá jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint. Feladatait és hatáskörét az Alapszabály részletesen tartalmazza. Az abban leírtakon túlmenően a következő pontokban foglalt feladatokat látja el.

 6.2 Feladata az Egyesület eredményes működtetéséhez, a célkitűzések eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése .

 6.3 Hatáskörébe tartozik az Elnök munkáltatói jogához kapcsolódó anyagi juttatások összegének megállapítása.

 6.4 Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik Az Egyesület Alapszabályban nem érintett belső munkaszervezetének kialakítása, ideiglenes vagy tartós jelleggel bizottságok létrehozása.

 6.5 Az Elnökség köteles minden évben az Egyesület tervezett szolgáltatásairól programot (munkatervet) készíteni. Az éves programban szereplő közhasznú tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokat mindenki számára nyilvánossá kell tenni, legkésőbb tárgy év március 15.-ig, valamely megyei napi- vagy hetilapban.

 6.6 Az Elnökség a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó bármely ügyet tartósan, vagy átmenetileg saját hatáskörébe vonhat.

 6.7 Az Elnökségi határozatok (döntések) meghozatalában nem vehet részt az az elnökségi tag aki az adott témában saját, vagy valamely közvetlen hozzátartozója révén érdekelt. Ez alól kivételt képeznek azok a tagsági viszony alapján nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások melyekhez az Alapító okirat szerint bármely Egyesületi tag korlátozás nélkül, hozzáférhet. Nem vehet részt továbbá abban a határozathozatali munkában az a vezető tisztségviselő sem aki a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül.

 6.8 Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az adott határozatot ellenzők elutasító véleményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

7. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei

 7.1 Az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.

 7.2 Észrevételek javaslatok tétele Az Egyesület működésével és ügyvezetésével kapcsolatos kérdésekben.

 7.3 Állásfoglalás az Elnökség elé kerülő bármely kérdésben.

 7.4 Javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés vagy elnökségi ülés összehívására.

 7.5 Egyedi nem szabályozott esetekben, megbízás alapján Az Egyesület képviselete.

 7.6 Az elnökségi tagság megszűnik

    7.61 Elnökségi tagság ról történő lemondással,
    7.62 Mandátum lejártával,
    7.63 Küldöttgyűlés által történő felmentéssel,
    7.64 Az Egyesületből történő kizárással és végül
    7.65 Elhalálozással.

 7.7 Az Elnökségből távozó személy (értelem szerűen a halálesetet kivéve) köteles átadás-átvételi jegyzőkönyvet készíteni. Valamennyi nála lévő hivatalos iratot átadni, továbbá a folyamatban lévő ügyekről az Elnököt legjobb tudása szerint tájékoztatni.

8. Az Elnök feladat- és hatásköre

 8.1 Az Egyesület operatív irányítási feladatait az Elnök látja el. Általános feladatait és hatáskörét részletesen az Alapszabály tartalmazza.

 8.2 Az Elnök Alapszabályban nem érintett feladatai részletesen

    8.21 Kötelessége a nyilvántartásba vételhez szükséges okmányok
     elkészítése, valamint a Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása.
     Feladata továbbá az esetlegesen bekövetkezett változások haladék nélküli
     átvezetése az Alapító, és az egyéb okiratokon.

    8.22 Az ügyvitel során feladata a tagokról naprakész nyilvántartás vezetése.

    8.23 Az Egyesület leltáron alapuló éves mérlegének, a kiegészítő
     mellékleteknek és beszámolóknak az elkészítése (elkészíttetése) és a
     küldöttgyűlés elé terjesztése.

    8.24 Az éves költségvetésben foglaltak végrehajtása, illetve végrehajtatása.

    8.25 Az Egyesület gazdálkodásának irányítása, könyvvitelének és
     elszámolásának megszervezése.

    8.26 A küldöttgyűlés elé kerülő minden lényeges indítvány egyeztetése az
     Ellenőrző Bizottsággal, vagy annak vezetőjével.

    8.27 A jogszabályoknak és a rendeleteknek megfelelő statisztikai
     adatszolgáltatás biztosítása.

    8.28 Az Alapszabályban, valamint Az Egyesület egyéb szabályzataiban
     foglaltak megtartatása.

    8.29 Az Egyesület működésével kapcsolatos jogszabályok, kötelező
     érvényű előírások figyelemmel kisérése, azok végrehajtásának biztosítása.
     Szükség esetén kezdeményezi Az Egyesület szabályzatainak és korábbi
     határozatainak módosítását.

    8.30 Gondoskodik az elnökségi ülések valamint a küldöttgyűlés
     jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról.
     A hozott elnökségi határozatokat "határozatok könyvében" kell rögzítenie,
     oly módon, hogy abból a döntés tartalmán kívül a meghozás időpont ja,
     a hatálya, illetve a döntésben részt vevők támogató, vagy ellenző szavazata
     is kiderüljön.

    8.31 Az Elnök feladata, hogya hozott küldöttgyűlési és elnökségi
     döntésekről az érintettet, valamint közhasznú tevékenység keretében hozott
     döntés esetén, a nyilvánosságot tájékoztassa. A tájékoztatásnak írásban,
     legkésőbb a döntést követő 10 munkanapon belül meg kell történnie.

    8.32 Tájékoztatja az Önkormányzatot az Egyesület tevékenységéről,
     eredményeiről.

 8.4 Az Elnök felelőssége

    8.41 Az Egyesület ügyeiben az ilyen tisztséget betöltő személyektől
     általában elvárható gondossággal kell eljárnia. A gondosság
     elmulasztásáért felelősség terheli.

    8.42 Kötelességének megszegésével, vagy nem kellő gondossággal az
     Egyesületnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint terheli
     felelősség.

    8.43 Hatáskörét megoszthatja az Elnökség tagjai között, de ez a tény
     önmagában nem mentesíti általános felelősségi kötelezettsége alól.

9. Az Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre

 9.1 Az Egyesület belső ellenőrzési szerve az Ellenőrző Bizottság.

 9.2 Az ElIenőrző Bizottság tevékenységét saját ügyrendjében foglaltak
     szerint végzi.

 9.3 Kötelessége a rendkívüli küldöttgyűlés összehívása abban az esetben is
     ha arról szerez tudomást, hogy

  • Az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy Az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, az intézkedésre jogosult vezető szerv (küldöttgyűlés) sürgős döntését teszi szükségessé.

  • Valamelyik vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

10. Szakbizottságok és egyéb bizottságok létrehozása

 10.1 Az Egyesület céljainak elérése érdekében, a feladatok szervezésére és irányítására végleges vagy ideiglenes jelleggel szakbizottságok, illetve egyéb bizottságok (továbbiakban bizottságok) alakíthatók. Ezek létrehozásának engedélyezése, illetve a feltételek meghatározása az Elnökség hatásköre.

 10.2 A bizottságok az Elnökség irányítása és felügyelete mellett öntevékenyen, a részükre biztosított hatás- és jogkörrel felruházva működnek. Főbb feladatuk és hatáskörük a következő:

    10.21 A bizottság belső szervezeti felépítésének és működési
     rendjének kialakítása.

    10.22 Az Egyesület Elnöksége által a bizottság hatáskörébe utalt eszközök
     és berendezések hatékony működtetése.

    10.23 Az Elnökség által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök cél
     szerinti felhasználása.

 10.3 A bizottságok működésükről az Elnökség utasításai szerint, de évente legalább egy alkalommal írásos beszámolót kell készteniük.


IV. AZ EGYESÜLET OPERATÍV MUNKASZERVEZETE

1. Az Egyesület irányítása

 1.1 Az Egyesület tevékenységét a küldöttgyűlés általános irányítása és a vezető tisztségviselők (elsősorban az Elnök) irányításával végzi.

 1.2 Az Elnök jogosult átmeneti jelleggel, (legfeljebb 6 hónapig) további munkakörök létrehozására.

 1.3 Tartós, (6 hónapnál hosszabb) egyéb munkakör létrehozására csak az Elnökség előzetes jóváhagyásának megszerzését követően van lehetőség.

2. A Gazdasági feladatok ellátása

A gazdasági feladatokat a gazdasági vezető látja el.
Fő feladatok:

 2.1 Felelős a hozzá tartozó szakterület egész tevékenységéért.

 2.2 Az Egyesület belső pénzügyi rendjének kialakítása.

 2.3 A munkaköréhez tartozó hatósági előírások, közgyűlési, Elnökségi határozatok szakterületén való végrehajtása.

 2.4 Az Egyesület belső pénzügyi rendjének kialakítása.

 2.5 A leltározási, továbbá az anyag és eszköz-nyilvántartási kötelezettségek teljesítése.

 2.6 Az Egyesület éves költségvetésének, valamint az annak végrehajtásáról készített jelentés számszaki adatainak összeállítása.

 2.7 Köteles külön nyilvántartást vezetni Az Egyesület közhasznú tevékenység keretében végzett feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások (költségek) felhasználásáról.

 2.8 Felelős az éves mérleg és eredmény-kimutatás elkészítéséért és azok valódiságáért.

Megbízási szerződés szerint a könyvelői feladatokat a Vatesz Kft. látja el.


V. A MŰKÖDÉS RENDJE

1. Munkáltatói jogok gyakorlása

 1.1 A munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottak munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelent.

 1.2 Az Elnök, és az elnökségi tagok felett az alapvető munkáltatói jogot (kinevezés, felmentés) a küldöttgyűlés gyakorolja.

 1.3 Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az Elnök gyakorolja. Munkáltatói jogkörét nem ruházhatja át Az Egyesület más tisztségviselőire.

2. Képviseleti aláírási jogkör

 2.1 Az Egyesület önálló jogi személy, melyet az Elnök képvisel.

 2.2 Az Egyesület nevében az Elnök az Alapszabályban és jelen szabályzatban foglaltak figyelembe vételévei, bármilyen ügyben, korlátozás nélkül önállóan jogosult eljárni.

    2.21 Megállapodást kötni, kötelezettséget vállalni, szóban és írásban is
     jogosult.

    2.22 A szóban kötött megállapodásokról 3 naptári napon belül
     írásos feljegyzést köteles készíteni az Elnökség részére.
     Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú.

    2.23 Az Elnök tartós távolléte, vagy akadályoztatása esetén Az Egyesületet
     a Főtitkár képviseli. Ebben a minőségében Az Egyesület nevében az
     Elnökkel azonos jogkörben és módon, önállóan gyakorolhatja az aláírási
     és egyéb képviseleti jogokat.

 2.3 Az Elnökség tagjai, továbbá az Elnökség eseti megbízása alapján más személyek együttes aláírási joggal rendelkeznek mindazon a kérdésekben melyekre a küldöttgyűlés, vagy az Elnökség érvényes határozata felhatalmazást ad.

 2.4 Az Elnök az ügyek meghatározott körére, vagy meghatározott időtartamra, esetleg bármilyen más korlátozással aláírási jogot adhat Az Egyesület bármely tagjának vagy alkalmazott jának. E jog leadása az Elnök felelősségét nem korlátozza.

 2.5 Az aláírási jog jelen szabályzattól eltérő eseti, vagy tartós gyakorlására való felhatalmazást írásban kell megadni, amelynek tartalmaznia kell a felhatalmazás kezdő időpontját és az esetleges korlátozásokat is.

 2.6 A képviseleti, aláírási jog megvonását ugyancsak írásban kell foglalni.

 2.7 A képviseleti, aláírási jogosultság naprakész nyilvántartása az Elnök feladata.

3. Bankszámla feletti rendelkezés

 3.1 Kiadványozni és utalványozni a mindenkori elnök csak a mindenkori vezetőségi tagok egyikével közösen jogosult, azaz mindennemű művelethez és tranzakcióhoz (beleértve a bankszámla felett való rendelkezéseket is) két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

4. Utalványozási jog

 4.1 Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja a házipénztár felé valamely kifizetés jogosságát.

 4.2 Kézpénz, anyag és fogyóeszköz utalványozási joggal rendelkezik

    4.21 Korlátozás nélkül az Elnök és külön meghatalmazás alapján a Főtitkár.

    4.22 Tíz ezer forint értékhatárig az Elnökség által ilyen joggal felruházott
     személy.

 4.3 Az utalványozási joggal felruházott személyekről nyilvántartást kell vezetni mely név szerint kell, hogy tartalmazza az esetleges korlátozásokat, továbbá az illető saját kezű aláírását. A nyilvántartás naprakész vezetése a Gazdasági vezető feladata.

5. A titoktartás rendje

 5.1 Üzleti titoknak kell tekinteni minden olyan ismeretet, értesülést, adatot, tényt amely Az Egyesület rendeltetésszerű működéséhez, valamint annak elősegítéséhez szükséges és ugyanakkor kívülálló, illetéktelen személyek birtokába jutása a rendeltetésszerű működést veszélyezteti, célkitűzéseinek megvalósítását károsan befolyásolhatja.

 5.2 Az Egyesület minden tagja köteles a tudomására jutott üzleti titkot megtartani.

 5.3 A vezető tisztségviselők valamint az Ellenőrző bizottsági tagok minden külön belső rendelkezés nélkül is kötelesek Az Egyesület üzleti ügyejről szerzett értesülésüket üzleti titokként megőrizni.

 5.4 Az üzleti titokkal való visszaélésre a Ptk. -nak a személyhez fűződő jogok megsértése esetére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 5.5 A közhasznú tevékenység keretében hozott küldöttgyűlési és elnökségi döntések nem minősülhetnek üzleti titoknak. Minden ilyen adat nyilvános, azokba bárki betekinthet. Ugyancsak nyilvános az éves közhasznúsági jelentés, melynek sajtóban történő megjelentetéséről az Elnök köteles gondoskodni.

6. Iratkezelés, bélyegző használat

 6.1 Iratkezelés

    6.11 Az Egyesület hez beérkező ügyiratokat nyilvántartási számmal kell
     ellátni, dátum szerint kell lerakni és minden egyes iratot külön kezelni.

    6.12 Az Elnök hatáskörébe tartozik az iratkezelésért felelős személy
     kijelölése. Kijelölés hiányában ezt a feladatot az adminisztratív ügyintéző
     látja el.

 6.2 Iktatás

    6.21 Az Egyesülethez beérkező, illetve az onnan kimenő iratokat, leveleket
     iktató számmal kell ellátni és az e célra bevezetett iktatókönyvben rögzíteni,
     mely kötelezettség szintén az adminisztratív ügyintéző feladatai, közé
     tartozik.

    6.22 Az iktatás részletes szabályait az Elnök külön utasításban köteles
     meghatározni.

 6.3 Bélyegzők használata

    6.31 Az Egyesület cégszövegét tartalmazó bélyegzőket kizárólag a
     képviseleti, aláírási jogosultsággal rendelkezők használhatnak.

    6.32 A kiadott bélyegzőkről a Gazdasági vezető köteles nyilvántartást
     vezetni.

    6.33 A bélyegzőket olyan helyen kell tartani, hogy ahhoz illetéktelen
     személy ne férhessen hozzá.

    6.34 Ha valamely bélyegző elvész, az azt elvesztő köteles e tényről az
     Elnököt haladék nélkül értesíteni, aki jogosult (és köteles) intézkedni a
     megsemmisítési eljárás lefolytatásáról, illetve az ilyen esetekben
     szükséges egyéb intézkedések megtételéről.

7. A helyettesítés rendje

 7.1 Tartós távolléte esetén az Elnököt a vezetőségi tag helyettesíti az Alapszabályban, valamint jelen szabályzatban foglaltak szerint.

8. Munkakörök átadása

 8.1 Vezető tisztségviselői munkakört a tisztség megszűnése, továbbá tartós, (két hónapnál hosszabb idejű) helyettesítés esetén jegyzőkönyv felvétele mellett írásban kell átadni. Az átadás-átvételnél az Elnöknek (vagy megbízott jának) is jelen kell lennie. E tényt a jegyzőkönyv aláírásával igazolnia kell.

9. Külső adatszolgáltatás

 9.1 Az Egyesület adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséért az Elnök, illetve az általa esetenként kijelölt személy a felelős.

 9.2 Valamennyi, rendszeres és eseti külső adatszolgáltatás tartalmáról még az elküldés előtt, az Elnököt (amennyiben ez nem lehetséges a Főtitkárt) előzetesen tájékoztatni szükséges.

10. Gépkocsi használat

 10.1 Az Egyesület tulajdonában, vagy tartós használatában, továbbá a vezető tisztségviselők vagy alkalmazottak személyi tulajdonában lévő gépkocsik használatának és költség térítésének feltételeit külön, elnökségi utasításban kell szabályozni.

11. Telefon. telex és egyéb eszközök használata

 11.1 A telefon, a telex, illetve az egyéb eszközök használatának rendjéről, valamint a postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről, illetve a tisztségviselőknek ilyen címen fizetett költség térítésről elnökségi utasításban kell rendelkezni.

12. Belső ellenőrzés

 12.1 Az Egyesület belső ellenőrzése, a tisztségviselői ellenőrzés, a munkakörökbe (vezető tisztségviselők kötelességei közé) beépített ellenőrzés formájában történik.

 12.2 Az Egyesület szabályszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzésében kiemelt fontossággal bír az Ellenőrzési Bizottság. Feladatait, hatás- és jogkörét az Alapszabály továbbá jelen szabályzat részletesen tartalmazza.


VI. HATÁLYBALÉPÉS

1. Időpontok

 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései a jóváhagyást követő első munkanapon lépnek hatályba.

 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az

ÓCSAI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS IDEGENFORGALMI EGYESÜLET

közgyűlése 2005. február 19-én megtartott ülésén az elnökség elfogadta és hatályba helyezte.
Alkalmazása az adott időponttól kötelező.